تکنیک های برخورد با لجبازی کودکان

کوبیدن سر به دیوار، پرت کردن اشیاء و... جزو عاداتی است که برخی کودکان در سنینی خاص ان را تجربه می کنند. لذا با روش های درست رفتاری می توان این عادات را از لیست رفتارهای خود حذف نمود.

محصولات ایمنی کودک

در ابتدا سعی کنید هرگونه زمینه برای عصبانی شدن او را شناسایی کنید. و از وقوعش جلوگیری نمایید. البته مقصود ما لوس و پرتوقع نمودن کودک نیست. بلکه با برخی تغییرات در رفتار خود می تونیم این اتفاق را به حداقل برسونید. مثلا اگر او باید چند بار شما را صدا بزند تا پاسخ گو باشید در دفعه اول این کار را بکنید تا او را پرخاشگر نکنید.

 

امرو نهی بی مورد، مخالفت های بی دلیل و افراطی، سخت گیری های بیجا ، تنبیه بدنی ، امرو نهی مستقیم و... همه از عواملی است که او را تند خو می سازد.در عوض سعی کنید با روش های غیر مستقیم، بازی گونه، انتقال حواس، حرف زدن و دلیل اوردن، قصه گویی و... او را به امری ترغیب و یا از امری باز دارید.

 

اگر در هنگام عصبانیت او سریعا حواش را پرت کنید و یا با یک بازی او را مشغول کنید از تکرار سرکوبیدن و یا پرت کردن خودداری کرده اید و به مرور عادت را کمرنگ تر کرده اید.

به هیچ عنوان او را از پرت کردن به صورت مستقیم نهی نکنید. سعی کنید ابزارهای کمی در اختیارش قرار دهید، در این مواقع مراقب دستانش باشید. از حرکات چهره و بی توجهی به او برای مدت کم استفاده کنید. با حرکاتی مثل ابراز ناراحتی خود، و یا نگاه های افسوس گونه به شیء پرت شده و یا دردی که از پرت شدن شیء د بدن شما ایجاد شده و... کار زشت او را به او گوشزد کنید.و..

 

اما در نهایت بهترین کار، پیشگیری از وقوع رفتار عادت شده است. مراقب باشید که الگوهای عملی برای این گونه کارها نباشید. و هرگونه رفتار خود را در هنگام عصبانیت کنترل و مورد بازنگری قراردهید.

 

مشاوره و خرید محصولات از طریق واتساپ ۰۹۱۰۲۲۶۳۳۱۲