پرداخت سفارش

جهت پرداخت سفارش مورد نظر، نحوه پرداخت مناسب را انتخاب نمایید.

نام محصول قیمت واحد(تومان) تعداد جمع(تومان)
پرداخت از طریق درگاه بانک ملت پرداخت وجه فاکتور از طریق درگاه بانک ملت